Integritetspolicy

Översikt

I denna Integritetspolicy ("Policy") ger vi, [Sveaverken Svea Agri AB] [Adress: Sveaverken Svea Agri AB Kistagången 20b, 164 40 Kista, Sverige] och dess anknutna företag (kollektivt "Sveaverken", "vi", "oss" eller "vår"), information om hur vi samlar in, använder, behandlar och överför personuppgifter. Vi är en global organisation som delar med oss av data som vi hanterar mellan företag (juridiska enheter), affärsprocesser och informationssystem runt om i världen. I denna policy använder vi därför begreppet "personuppgifter" i bred bemärkelse för att täcka de många lagar om integritet och dataskydd som är tillämpliga på oss; i allmänhet innebär "personuppgifter/information" information som rör en identifierad fysisk person eller som rimligen skulle kunna användas (i sig själv eller i kombination med andra tillgängliga uppgifter) för att identifiera en fysisk person.

 

Tillämpningsområde

Den här policyn gäller för våra webbplatser, produkter, tjänster, programvaror eller appar där vi lägger upp en direktlänk till den här policyn eller hänvisar till den i den här policyn (tillsammans "tjänsterna"). Den här policyn omfattar data som samlas in via tjänsterna och inte datainsamling eller behandlingspraxis för andra tjänster som har sina egna, separata integritetspolicyer. Ibland hänvisar vi till denna policy i samband med undersökningar och webbsidor för särskilda ändamål, t.ex. våra karriärsidor; under sådana omständigheter gäller denna policy enligt ändringarna i det särskilda meddelandet eller begäran om samtycke (t.ex. när det gäller typer av insamlade uppgifter eller syftet med insamlingen).

California Consumer Privacy Act (lagen om skydd av konsumenternas privatliv). Om du är bosatt i Kalifornien bör du läsa avsnittet Extra integritetsinformation för invånare i Kalifornien nedan för viktig information om hur vi samlar in, använder och avslöjar personlig information om invånare i Kalifornien och o rättigheter enligt California Consumer Privacy Act (lagen om konsumentintegritet i Kalifornien).

GDPR. Vi har också tagit fram och publicerat ett GDPR Privacy Notice, som finns här. Vårt GDPR Privacy Notice innehåller ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddslagar (inklusive de som implementerar EU:s allmänna dataskyddsförordning, eller "GDPR").

Om du är bosatt i Storbritannien kan du också hitta oss genom att gå hit.

 

Typer av Uppgifter och Insamlingsmetoder

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på hur du interagerar med oss, vilka tjänster du använder och vilka val du gör.

        Uppgifter som du skickar in.

        Kontaktinformation: Vi samlar in namn, e-postadress(er), telefonnummer, land och region samt uppgifter om det företag du representerar när du begär information från oss, registrerar dig, beställer en produkt eller tjänst, besöker våra kontor eller på annat sätt avsiktligt ger oss sådan information.

        Uppgifter som vi samlar in automatiskt från våra webbplatser.

        Vi samlar in viss information automatiskt när du besöker våra webbplatser. Till exempel:

        Information om enhet och webbläsare: När du besöker en av våra webbplatser samlar vi in allmänna uppgifter från din dator eller mobila enhet, t.ex. typ av webbläsare, operativsystem, IP-adress och det domännamn från vilket du kom till webbplatsen, och om du besöker vår webbplats med din mobila enhet, vilken typ av mobil enhet du använder.

        Bläddra aktiviteter: Vi samlar in uppgifter om hur du använder våra webbplatser, t.ex. datum och tid då du besöker webbplatsen, vilka områden eller sidor på webbplatsen du besöker, hur lång tid du ägnar åt att titta på webbplatsen, hur många gånger du återvänder till webbplatsen och andra klickdata.

        Cookies. Vi använder cookies, webbfyrar eller liknande teknik för att samla in data om din användning av våra webbplatser eller webbappar. En cookie är en liten textfil som lagras på din dators eller enhets hårddisk när du besöker webbplatsen. Vi använder cookies för att hjälpa till att driva våra webbplatser och tjänster, bland annat för att: (1) komma ihåg dig så att du inte behöver ange samma information när du återvänder till webbplatsen, (2) ge dig skräddarsytt innehåll eller erbjudanden på webbplatsen, (3) ta fram samlad statistik för att övervaka webbplatsens prestanda, bedriva forskning, förbättra vårt innehåll och våra tjänster, och (4) hjälpa till att skydda säkerheten på våra webbplatser och tjänster. Vi tillåter också andra företag som agerar som våra tjänsteleverantörer, t.ex. webbanalyser, annonsörer eller annonsnätverk, att ställa in eller få tillgång till sina cookies eller web beacons (även kallade 1x1 pixel gifs eller action tags) på webbplatsen. Vi använder till exempel tredjepartsreklamföretag för att visa annonser för vår räkning på Internet. Dessa tredjepartsreklamföretag använder cookies och web beacons för att mäta och förbättra effektiviteten av annonser för deras kunder, inklusive oss. De använder därför uppgifter om dina besök på vår webbplats och andra webbplatser över tid. Dessa uppgifter kan omfatta: datum/tid för den visade bannerannonsen, en unik identifierare som finns i deras cookie, mobil-ID, din enhets IP-adress och tillhörande enhets- och användningsdata. Dessa uppgifter kan också användas för att anpassa annonser så att du med större sannolikhet får se annonser om varor och tjänster som intresserar dig. Om du vill ha mer information om denna praxis och dina valmöjligheter när det gäller personlig reklam kan du läsa vår cookiepolicy eller besöka denna artikel om avstängning. You are free to decline cookies, but by doing so, you may not be able to use some features on the site or take full advantage of our offerings. Check the “Help” menu of your browser to learn how to change your cookie preferences. For further information, please see our Cookie Policy.

        Third Party Sources.

        We may also obtain personal data from third party sources such as data brokers, social networks, other partners, or public sources. For example, like most companies and organizations, we collect business contact information and other personal data from public and third-party sources related to current, former, or prospective business contacts including representatives of other companies, civil society organizations, the press, and governmental bodies.


Insamlingsändamål, Användning av Uppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig med ditt samtycke och/eller om det är nödvändigt för att tillhandahålla de produkter du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter, skydda våra system och våra kunders säkerhet eller uppfylla andra legitima intressen. De syften för vilka vi samlar in och använder varje kategori av personuppgifter är bland annat:

• För att svara på den begäran som du skickat till oss, t.ex. din begäran om information eller din begäran om att prenumerera på en tjänst eller köpa en produkt;

• För att tillhandahålla, hantera, underhålla och säkra de tjänster som du begär;• För att driva och förbättra vår verksamhet, bland annat för att administrera, skydda och förbättra våra tjänster och system, för att utveckla nya produkter och tjänster och för andra interna affärsändamål;

• För att bättre förstå preferenser hos användarna av våra tjänster, sammanställa aggregerad statistik om användningen av våra tjänster och hjälpa till att anpassa din upplevelse av vår webbplats och våra tjänster;

• Om du vill få information om vår teknik, produkt- eller tjänsteutgåvor, nyheter och annan kommunikation;

• För att svara på rättsliga förfaranden (t.ex. domstolsbeslut, stämningar eller fullmakter) eller myndighetsutredningar och förfrågningar, eller om det på annat sätt krävs enligt lag eller våra rättsliga, regulatoriska eller etiska skyldigheter;

• För att skydda webbplatserna, tjänsterna och vår affärsverksamhet, för att förhindra och upptäcka bedrägeri, obehörig verksamhet och åtkomst samt annat missbruk, när vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot vår eller någon annan persons eller tredjeparts säkerhet eller lagliga rättigheter, eller överträdelser av våra användningsvillkor eller andra avtal, och för att svara på faktiska eller potentiella rättsliga anspråk mot oss; och

• Varje annan användning som vi beskriver i denna policy eller vid den tidpunkt då vi samlar in uppgifterna.

För att uppnå dessa syften, och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan vi kombinera olika typer av uppgifter som vi samlar in från olika källor on- och offline. Dessutom kan vi avidentifiera och/eller anonymisera de personuppgifter vi samlar in så att de inte längre kan användas för att identifiera dig och i sådana fall omfattas de avidentifierade och/eller anonymiserade uppgifterna inte längre av denna policy och vi använder sådana uppgifter för våra affärsändamål.


Var vi Lagrar och Behandlar Uppgifter

Vi lagrar och behandlar uppgifter i Sverige och på servrar runt om i världen, inklusive, utan begränsning, Asien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När vi lagrar eller behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy vidtar vi åtgärder för att säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med denna policy och i enlighet med tillämplig lag.

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till platser i andra jurisdiktioner för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Om du är baserad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör du notera att vi vid behov överför personuppgifter till länder utanför EES för att kunna leverera tjänsterna. Länder utanför EEA kanske inte erbjuder en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, och därför har Sveaverken-enheterna undertecknat standardkontraktsklausulerna för gränsöverskridande dataöverföring (SCC), för att tillhandahålla lämpliga garantier och en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Du har rätt att få information om den mekanism enligt vilken dina personuppgifter överförs utanför EEA; Du kan begära sådan information genom att kontakta oss på det sätt som anges i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan.

Vi kan dela varje kategori av personuppgifter som vi samlar in med följande typer av tredjeparts.

• Sveaverkens anslutna företag kan ha tillgång till personuppgifter som vi samlar in, till exempel när vi delar gemensamma datasystem, när tillgång behövs för att tillhandahålla våra tjänster eller driva vår verksamhet, eller när vi delar din begäran om att prenumerera på ett nyhetsbrev om vissa produkter eller tjänster med de tillämpliga Sveaverkens anslutna företagen.

• Vi kan också dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som behandlar uppgifterna för vår räkning för de ändamål som anges i denna policy. Företag som vi har anlitat för att ge kundservice eller hjälpa till att skydda och säkra våra system och tjänster kan till exempel behöva tillgång till personuppgifter för att utföra dessa funktioner. Se även beskrivningen ovan i avsnittet om cookies om vår användning av leverantörer av reklam- och analystjänsteleverantörer .

• Vi kan också erbjuda utbildning eller andra tjänster till anställda och arbetstagare hos våra företagskunder. I sådana fall kan vi dela uppgifter om användningen av vår utbildning och andra tjänster med de identifierade företagskunderna för deras affärsanvändning.

• Vi kan också dela dina uppgifter om det krävs enligt lag eller i syfte att skydda eller utöva våra eller andras lagliga rättigheter, skydda våra eller våra kunders systems säkerhet och skydda människors fysiska säkerhet. Sådana avslöjanden kan t.ex. utan begränsning ske i samband med förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och i samband med domstolsförfaranden.

• Vi kan dela eller överföra dina uppgifter i samband med en eventuell eller faktisk försäljning, fusion, överföring eller annan omorganisation av hela eller delar av vår verksamhet, inklusive relaterade förhandlingar.

• Vi kan svara på krav som riktas mot oss, upprätthålla eller administrera våra avtal och villkor, förebygga bedrägerier, göra riskbedömningar och utredningar samt skydda och försvara våra rättigheter, egendom eller vår, våra kunders och kunders eller andras säkerhet.

• Slutligen kan vi också dela dina personuppgifter om du har gett oss tillstånd till det.

Observera att vi inte "säljer" personuppgifter enligt definitionen i California Consumer Protection Act ("CCPA") och liknande lagstiftning, och vi har inte gjort det under de senaste 12 månaderna.


Dina Val

Opt-In/Out. Under vissa omständigheter, t.ex. vid e-postmarknadsföring, erbjuder vi dig möjligheten att välja att välja in eller välja bort vissa typer av insamling, användning eller delning av data. I sådana fall kommer vi att respektera ditt val. Om du väljer att inte ta emot e-post om rekommendationer eller annan information som vi tror kan intressera dig, kan vi fortfarande skicka dig e-post om ditt konto eller om tjänster som du har begärt eller fått från oss.

Den registrerades rättigheter. Du har enligt lag rätt till följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

(1) Information och tillgång: Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter och tillgång till dessa uppgifter.

(2) Rättelse: Om dina personuppgifter ändras uppmanar vi dig att informera oss om ändringen. Du har rätt att kräva att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter uppdateras eller korrigeras.

(3) Radering: Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas under vissa omständigheter när det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dessa uppgifter i förhållande till de syften för vilka uppgifterna samlades in eller behandlades.

(4) Portabilitet av uppgifter: Du kan ha rätt att få uppgifterna överförda till dig eller en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om detta är tekniskt möjligt.

(5) Rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter medan din begäran om rättelse av uppgifter eller invändning mot behandling av personuppgifter behandlas, om vi inte längre behöver behandla dina uppgifter men du behöver uppgifterna i samband med ett rättsligt anspråk, eller om vår behandling är olaglig men du inte vill att vi ska radera uppgifterna. Om denna rättighet gäller kommer vi att fortsätta att lagra dina uppgifter men kommer endast att behandla dem vidare med ditt samtycke, för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda en annan persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

(6) Rätt till klagomål: Om du har några invändningar mot våra databehandlingsaktiviteter och denna policy har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna i ditt land eller din region.

Vi garanterar att du lagligt kan utöva de relevanta rättigheter som beskrivs i detta avsnitt genom att kontakta oss eller ändra inställningar. Observera att vi kan be dig att bekräfta din identitet och din begäran innan vi vidtar ytterligare åtgärder med anledning av din begäran. I allmänhet kommer vi inte att ta ut några avgifter av dig om inte sådana förfrågningar överskrider de vanliga kraven. Om du har några frågor kan du kontakta oss.

Spåra Inte. Vi svarar för närvarande inte på "Do Not Track"-signaler ("DNT") som skickas av webbläsare. Det har ännu inte antagits någon enhetlig standard för hur DNT-signaler ska tolkas och vilka åtgärder som ska vidtas av webbplatser och tredjeparts som tar emot dem. Du kan dock använda en rad andra sätt att kontrollera insamling och användning av data, inklusive cookie-kontroller i dina webbläsarinställningar och kontrollerna för personlig reklam som beskrivs i avsnittet Cookies ovan.

Icke-diskriminering/ekonomiska incitament. Lagstiftningen i vissa länder eller stater förbjuder oss att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter som beskrivs ovan och ställer krav på alla ekonomiska incitament som erbjuds dig i samband med din information. Om vi erbjuder sådana ekonomiska incitament kommer vi att beskriva dem närmare här.


Bibehållande

Vi behåller personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller när det behövs för att tillhandahålla dig tjänster. Vi raderar eller avidentifierar personuppgifter inom en rimlig tid efter att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de affärsändamål för vilka de samlades in. Vi kommer dock att behålla och använda personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.


Webbplatser och länkar från tredjeparts

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser vars informationspraxis kan skilja sig från vår. Besökare bör ta del av de andra webbplatsernas sekretessmeddelanden eftersom vi inte har någon kontroll över den information som lämnas till eller samlas in av dessa tredjeparts.


Samsponsrade evenemang

Vi publicerar information om program och evenemang som sponsras av eller samsponsras av andra företag eller organisationer. Om du väljer att registrera dig elektroniskt för något av dessa evenemang eller skickar din information till dessa tredje parter har vi ingen kontroll över tredjepartssponsorernas användning av denna information, och denna integritetspolicy är inte tillämplig.


Säkerhet

Överföringar via Internet är aldrig 100 % säkra eller felfria. Vi vidtar dock rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Det är ditt ansvar att skydda dina lösenord och användar-ID:n och att meddela oss via någon av de kontaktmetoder som anges nedan om du misstänker att ditt lösenord eller användar-ID för någon av våra tjänster har äventyrats. För att hjälpa oss att skydda personuppgifter begär vi att du använder ett starkt lösenord och aldrig delar ditt lösenord med någon eller använder samma lösenord med andra webbplatser eller konton. Du är ensam ansvarig för all obehörig användning av våra tjänster via ditt lösenord och användar-ID.


Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna policy, men vi kommer att varna dig om att ändringar har gjorts genom att ange datumet för den senaste uppdateringen i policyn. Om vi ändrar policyn på ett väsentligt sätt kommer vi att ge dig ett lämpligt meddelande online minst trettio dagar i förväg och/eller inhämta ditt uttryckliga samtycke i enlighet med lagens krav. När du besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster godkänner du den aktuella versionen av denna policy. Vi rekommenderar att användarna återbesöker denna policy vid tillfälle för att ta del av eventuella ändringar.


Hur du Kontaktar Oss

Om du har några frågor eller funderingar om Sveaverkens Integritetspolicy eller dess genomförande kan du kontakta oss på sveaverken.com eller skriva till oss på Sveaverken Svea Agri AB Kistagången 20b, 164 40 Kista, Sverige. Om du när som helst bestämmer dig för att vi inte längre ska ha några av dina personuppgifter, eller om du vill ändra användningen av sådan information, vänligen meddela oss detta genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [service@sveaverken.com].
Datum för Ikraftträdande: 1 Oktober 2022
©2022 Sveaverken, Inc. och/eller dess dotterbolag.


Ytterligare Information om Sekretess för Invånare i Kalifornien

I det här avsnittet ger vi ytterligare information till invånare i Kalifornien, vilket krävs enligt Kaliforniens sekretesslagar, inklusive Kaliforniens lag om konsumentskydd ("CCPA"). Detta avsnitt gäller inte offentligt tillgänglig information som lagligen gjorts tillgänglig av statliga eller federala myndigheter, identifierad information, aggregerad konsumentinformation eller annan personlig information som är undantagen enligt CCPA (t.ex. information som omfattas av Lagen om överförbarhet och ansvarighet för sjukförsäkringar).

Även om vår insamling, användning och utlämning av personuppgifter varierar beroende på vår relation och interaktion med dig, beskriver vi i detta avsnitt generellt hur vi har samlat in och lämnat ut personuppgifter om personer med hemvist i Kalifornien under de senaste 12 månaderna (från datumet för senaste uppdatering ovan) och vilka rättigheter personer med hemvist i Kalifornien har enligt CCPA i fråga om denna personliga information.

• Kategorier av personlig information som vi samlar in och avslöjar

I tabellen nedan anges de kategorier av personuppgifter (enligt definitionen i CCPA) som vi har samlat in om konsumenter under de senaste 12 månaderna, samt hur vi har lämnat ut sådan information i affärssyfte (med förbehåll för våra tillämpliga juridiska och etiska skyldigheter). För mer information om de affärsmässiga och kommersiella syften för vilka vi samlar in, använder och avslöjar personuppgifter, se avsnitten "Insamlingsändamål och användning av uppgifter" och "Utgivning av personuppgifter" ovan.

Category
*Personal information collected
Description
*Personal information collected
Yes / No, Categories of third parties
*Disclosed for business purposes
Gratis offert
Namn, telefonnummer, e-postadress, land och region Nej
Marknadsföring av annonser Namn, telefonnummer, e-postadress, land och region Nej
Automatiskt insamlad information - Information om enhet och webbläsare Webbläsartyp, operativsystem, IP-adress och domännamn från vilket du kom till webbplatsen, och om du kommer till vår webbplats med din mobila enhet, vilken typ av mobil enhet du använder Nej
Automatiskt insamlad information-- Surfaktiviteter Datum och tid då du besöker webbplatsen, vilka områden eller sidor på webbplatsen du besöker, hur lång tid du tillbringar med att titta på webbplatsen, hur många gånger du återvänder till webbplatsen och andra klickdata. Nej
Automatiskt insamlad information-Cookies datum/tid för den visade bannerannonsen, en unik identifierare som finns i deras cookie, mobila ID:n, din enhets IP-adress och tillhörande enhets- och användningsdata. Nej

Utöver ovanstående kan vi avslöja den personliga information som vi samlar in till andra, om det är nödvändigt för att följa gällande lagar eller våra juridiska och etiska skyldigheter. Vi säljer inte personlig information om personer som är bosatta i Kalifornien, inklusive personer som vi vet att de är yngre än 16 år.

Kategorier av källor till den personliga information som vi kan samla in

Såsom beskrivs närmare i avsnittet Information vi samlar in ovan kan vi samla in personlig information direkt från enskilda personer samt från tredjeparts* och andra källor:

    ● Tjänsteleverantörer*
    ● Rättsliga och domstolsliknande organ*
    ● Myndigheter och myndigheter*
    ● Anknutna företag*
    ● Offentliga källor och register
    ● Sociala nätverk

* Ytterligare information om de kategorier av tredjeparts som anges ovan:

    ● Tjänsteleverantörer: omfattar leverantörer, tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer.
    ● Rättsliga och domstolsliknande organ: t.ex. domstolar, skiljedomsorgan och tribunaler.
    ● Reglerande och statliga enheter: statliga, administrativa, brottsbekämpande och reglerande organ, skattemyndigheter, företagsregister och andra offentliga organ eller myndigheter.
    ● Anknutna företag: våra dotterbolag och anknutna företag samt andra medlems- och relationsföretag.
    ● Rättigheter Enligt CCPA

I allmänhet har invånare i Kalifornien följande rättigheter när det gäller deras personuppgifter:

Sälj inte (opt-out): för att välja bort vår försäljning av deras personuppgifter. Vi säljer inte personlig information om konsumenter i Kalifornien, inklusive de som vi vet att de är yngre än 16 år.

Rätt till radering: att begära radering av den personliga information som vi har samlat in om dem och att få sådan personlig information raderad (utan kostnad), med förbehåll för vissa undantag.

Rätt att få veta: När det gäller de personuppgifter som vi har samlat in om dem under de senaste 12 månaderna kan de kräva att vi lämnar ut följande till dem (upp till två gånger per år och med förbehåll för vissa undantag):

    • Kategorier av personuppgifter som samlas in• Kategorier av källor till personuppgifter
    • kategorier av personuppgifter om dem som vi har lämnat ut för ett affärssyfte eller sålt
    • Kategorier av tredjeparts till vilka vi har sålt eller lämnat ut personuppgifter i affärssyfte
    • affärsmässiga eller kommersiella syften med att samla in eller sälja deras personuppgifter
    • en kopia av de specifika delar av den personliga information som vi har samlat in om dem


Rätt till icke-diskriminering: rätten att inte bli utsatt för diskriminerande behandling när de utövar sina rättigheter enligt CCPA.

• Inlämning av CCPA-Förfrågningar

Invånare i Kalifornien kan lämna in CCPA-förfrågningar om att få veta (tillgång) och om att radera sina personuppgifter på något av följande sätt:

Online genom att skicka ett e-postmeddelande till [service@sveaverken.com]

Per telefon på [+46 (0)150-48 77 00]

När du skickar in en begäran om att få veta eller en begäran om radering kommer vi att vidta åtgärder för att verifiera din begäran genom att matcha den information som du lämnat med den information som vi har i våra register. Du måste ange ditt namn och dina kontaktuppgifter för att din begäran ska kunna verifieras. I vissa fall kan vi begära ytterligare information för att verifiera din begäran eller om det är nödvändigt för att behandla din begäran. Om vi inte kan verifiera en begäran på ett tillfredsställande sätt kommer vi att meddela den som begärt uppgifterna. Auktoriserade ombud kan initiera en begäran för en annan individs räkning genom att kontakta oss via e-post på ovanstående länk. Auktoriserade ombud måste tillhandahålla bevis på sin auktorisation och vi kan också kräva att den berörda konsumenten direkt verifierar sin identitet och auktoriserade ombudets auktoritet.

Om du vill ha mer information om vår sekretesspraxis kan du kontakta oss på det sätt som anges i avsnittet Hur du kontaktar oss ovan.