Användarvillkor

Översikt

I dessa användarvillkor för webbplatsen ("Användarvillkor") avses vi, [Sveaverken Svea Agri AB] [Adress: Sveaverken Svea Agri AB Kistagången 20b, 164 40 Kista, Sverige.] och dess anknutna företag (tillsammans kallade "Sveaverken", "vi", "oss", "vår" eller "tjänsteleverantör"), anger de villkor enligt vilka du kan använda våra webbplatser, inklusive www.sveaverken.com och andra webbplatser som vi driver och på vilka vi lägger upp en direktlänk till detta uttalande (tillsammans, "Webbplatsen"). Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor får du inte använda webbplatsen och bör inte göra det.

 

Tillämpliga Avtal

Din tillgång till och användning av det material som finns på webbplatsen (inklusive men inte begränsat till programvara och fallwebbplatser) kan vara föremål för villkoren i motsvarande avtal mellan den juridiska person du representerar och Sveaverken. Din tillgång till och användning av det material som finns på webbplatsen ska inte ändra eller upphäva dina skyldigheter enligt något annat avtal med Sveaverken. Ingenting i det material som finns på webbplatsen är ett erbjudande om att sälja någon av de komponenter eller enheter som nämns här. Obehörig åtkomst till eller användning av sådant material är förbjuden.

 

Användarvillkorens Omfattning och Godkännande

1. Dessa användarvillkor och den tillämpliga Integritetspolicyn finns på https://www.sveaverken.com ("Integritetspolicyn"), som härmed är helt införlivad och utgör ett enda dokument tillsammans med användarvillkoren, som reglerar din tillgång till och användning av tjänsterna. LÄS DEM NOGA.

2. Genom att du registrerar dig på webbplatsen, får tillgång till och/eller använder alla eller delar av tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av bestämmelserna i dessa användarvillkor och Integritetspolicy. Om du inte samtycker till hela eller delar av dessa användarvillkor eller Integritetspolicy får du inte registrera dig, få tillgång till, bläddra i eller använda hela eller delar av tjänsterna.

3. Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor om nya tjänster görs tillgängliga, om regleringen utvecklas, om en rättslig myndighet begär det eller om vi ändrar dem för att förbättra förståelsen. Du kan få tillgång till den senaste versionen av dessa användarvillkor på webbplatsen. Varje användare av våra produkter kommer att informeras om dess utveckling för att kunna använda våra tjänster i full förståelse och kommer att ha möjlighet att acceptera dem eller vägra dem.

4. Om du inte längre godkänner dessa användarvillkor har du möjlighet att avbryta användningen av våra tjänster och avbryta din registrering.

 

Användning av Tjänsterna

1. Tjänsterna är avsedda för användare som är minst 16 år gamla. Användare under 16 år får inte använda tjänsterna utan godkännande från en förälder eller vårdnadshavare. Tillgången till tjänsterna är dock inte begränsad till endast vuxna eftersom de inte innehåller innehåll som är förbjudet för personer under 16 år. Tjänsterna samlar inte avsiktligt in eller använder personuppgifter om personer under 16 år. Genom att registrera dig, få tillgång till eller använda tjänsterna bekräftar du att den information som tillhandahålls, inklusive din ålder eller samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, är korrekt och fullständig.

2. Tjänsterna innehåller alla typer av information och material, inklusive men inte begränsat till programvara, text, grafik, kommunikation, åtgärder, tester, resultat, åsikter, fotografier, ritningar, profiler, meddelanden, anteckningar, länkar till webbplatser, musik, videofiler eller andra animerade eller icke-animerade bilder, design, musik, ljudfiler eller andra ljud, rapporter, diagram och datafiler samt allt annat innehåll som ägs av eller har licensierats till Sveaverken av någon tredjeparts, inklusive andra användare av tjänsterna, med undantag för ditt användargenererade innehåll enligt definitionen nedan (gemensamt kallat "innehåll").

3. Tjänsterna och Innehållet skyddas av lagar och förordningar på din plats och motsvarande internationella avtal. Du bekräftar och godkänner att Sveaverken (eller dess licensgivare) äger alla juridiska rättigheter, äganderätt och intressen i och till Tjänsterna och Innehållet, inklusive alla immateriella rättigheter som täcker Tjänsterna och Innehållet (oavsett om dessa rättigheter råkar vara registrerade eller inte, och var i världen dessa rättigheter kan finns). Du bekräftar vidare att tjänsterna kan innehålla information som Sveaverken har betecknat som konfidentiell och att du inte får avslöja sådan information utan Sveaverkens skriftliga förhandsgodkännande.

4. Sveaverken ger dig en personlig, royaltyfri, icke överlåtbar, icke överförbar och icke-exklusiv licens att använda det innehåll som tillhandahålls dig som en del av tjänsterna. Denna licens har som enda syfte att göra det möjligt för dig att använda och dra nytta av de produkter som du har registrerat på webbplatsen och, så länge du har rätt att vara registrerad, att få tillgång till eller använda tjänsterna, på det sätt som tillåts i dessa användarvillkor. Du får inte, och du får inte heller tillåta någon annan att kopiera, reproducera, modifiera, översätta, sända, utföra, visa, distribuera, överföra, rama in, återpublicera, ladda ner, visa, utföra, publicera, överföra, sälja, använda kommersiellt, skapa ett avledt verk, göra reverse engineering, dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera kod från Tjänsterna och Innehållet, såvida inte Sveaverken uttryckligen och skriftligen har godkänt det. Du samtycker till att inte använda datautvinning, robotar, skrapning eller liknande metoder för datainsamling.

5. Ingen annan användning är tillåten utan Sveaverkens skriftliga förhandsgodkännande. Du måste behålla alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga meddelanden som finns i det ursprungliga innehållet på alla kopior du gör av innehållet.

6. Sveaverkens varumärken, logotyper, domännamn och andra identifieringselement (Sveaverkens varumärken) som används och visas på tjänsterna ägs av Sveaverken eller innehas juridiskt av Sveaverken. Andra produkter och namn på tjänster som är tillgängliga via tjänsterna kan ägas av tredjeparts (tredjepartsvarumärkena, och tillsammans med Sveaverkens varumärken, varumärkena). Förutom de licenser och rättigheter som härmed uttryckligen beviljas som en del av dessa Användarvillkor ska ingenting i Tjänsterna, Innehållet eller i dessa Användarvillkor tolkas som att de, genom underförstått, oåterkalleligt eller på annat sätt, beviljar någon licens eller rätt att använda något av de Varumärken som visas på Tjänsterna, utan Sveaverkens skriftliga samtycke i förväg. Varumärkena får inte användas för att på något sätt nedvärdera eller skada Sveaverken eller tillämplig tredjepart, Sveaverkens eller tredjeparts produkter eller tjänster, eller på något annat sätt. Användning av varumärken som en del av en länk till eller från en webbplats är förbjuden utan Sveaverkens föregående skriftliga medgivande. All goodwill som genereras av användningen av Sveaverkens varumärken ska tillfalla Sveaverken.

7. Du samtycker till att inte: (a) vidta någon åtgärd som innebär en orimlig belastning på tjänstens infrastruktur, (b) använda någon anordning, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa tjänstens korrekta funktion eller någon aktivitet som utförs på tjänsterna, (c) försöka dechiffrera, dekompilera, eller göra något annat som inte är möjligt, disassemblering eller reverse engineering av någon av de programvaror som ingår i eller utgör tjänsterna, (d) radera eller ändra något material som Sveaverken eller någon annan person eller enhet har lagt ut på webbplatsen, och/eller (e) rama in eller länka till något av de material eller den information som finns tillgänglig på tjänsterna.

8. Vissa delar av tjänsterna är skyddade av lagar som rör handelsutsmyckning, varumärken, illojal konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis på något sätt, inklusive men inte begränsat till användning av ramar eller speglar, såvida inte annat uttryckligen tillåts enligt avsnitt 2.4 i dessa användarvillkor. Inget av innehållet i tjänsterna får vidarebefordras utan Sveaverkens uttryckliga skriftliga medgivande för varje enskilt fall.

9. Om du i god tro anser att material på tjänsterna som tillhandahålls av Sveaverken gör intrång i din upphovsrätt eller upphovsmannens rättigheter, kan du (eller ditt ombud) skicka oss ett meddelande där du begär att materialet tas bort eller att tillgången till det blockeras. Meddelanden och motmeddelanden med avseende på tjänsterna ska skickas till Sveaverken på följande adress:

Med e-post: [service@sveaverken.com]

 

Reklam, länkning och inramning

Webbplatsen och programvarorna kan innehålla information om, länkar till och/eller annonser för webbplatser som drivs av andra parter ("Webbplatser Från Tredjeparts"). Dessutom kan e-postmeddelanden som skickas till användare av tjänsterna innehålla information om, länkar till och/eller annonser för Webbplatser Från Tredjeparts. Den information som tillhandahålls om, länkar till och annonser om Webbplatser Från Tredjeparts tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Vi kontrollerar inte sådana Webbplatser Från Tredjeparts och vi är inte ansvariga för innehållet och resultatet av dessa Webbplatser Från Tredjeparts och/eller för eventuella transaktioner som du väljer att genomföra med operatörerna av Webbplatser Från Tredjeparts. Sveaverken rekommenderar att du noggrant läser användarvillkoren och integritetspolicyn (om någon) som gäller för webbplatser från Tredjeparts. Du erkänner och godkänner att Sveaverken inte är ansvarig för innehållet på länkade webbplatser Från Tredjeparts, webbplatser som är inramade på webbplatsen eller annonser Från Tredjeparts på webbplatsen och/eller i e-postmeddelanden som skickas från denna webbplats, och Sveaverken gör inga utfästelser om deras innehåll eller riktighet. Din användning av Webbplatser Från Tredjeparts sker på egen risk och omfattas av de villkor som gäller för sådana webbplatser.


Oönskade Idéer och Feedback

1. Sveaverken uppskattar ditt intresse för produkterna och företaget och förstår att du har kommentarer och förslag. Sveaverken vill dock inte att du ska skicka konfidentiell information till Sveaverken via tjänsterna eller på något annat sätt, och du bör inte göra det. Observera att du inte har något sekretessavtal med Sveaverken och att Sveaverken inte kommer att betrakta oönskad information eller material som skickas till Sveaverken som konfidentiell eller skyddad information. Du bör rådgöra med en advokat innan du gör någon oönskad inlämning till Sveaverken så att du kan förstå vilka konsekvenserna blir av att göra en oönskad offentlig inlämning till Sveaverken. Om du emellertid skickar in oönskad information och feedback, inklusive, utan begränsning, idéer till nya reklamkampanjer, nya kampanjer, nya eller förbättrade produkter eller tekniker, produktförbättringar, processer, material, marknadsföringsplaner eller nya produktnamn (kollektivt kallade "feedback"), ska du vara medveten om att oavsett vad som står i ditt brev och/eller annan medföljande dokumentation, godkänner du att följande villkor ska gälla för din feedback: (1) Sveaverken, och våra utsedda representanter, kan använda eller distribuera återkopplingen och/eller delar av den i vilket syfte som helst, inklusive kommersiella syften, och på vilket sätt som helst, utan ersättning till dig, (2) Sveaverken har ingen skyldighet att granska återkopplingen och/eller ge dig kommentarer om den, och (3) det finns ingen skyldighet att hålla återkopplingen konfidentiell.

2. När du skickar in feedback garanterar du (1) att du är den ursprungliga utvecklaren och/eller skaparen av feedbacken och att du är lagligt fri att göra ett sådant avslöjande och du är ensam ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av att du skickar in information som skyddas av upphovsrätt, affärshemligheter, patent eller andra äganderätter och (2) förstår vår feedbackpolicy som anges i detta avsnitt och accepterar denna policy utan förbehåll.

 

Policy för Inlämning av Bidrag

1. Tjänsterna kan ge dig möjlighet att publicera kommentarer, artiklar och andra bidrag (kollektivt kallade "Bidrag"). Genom att publicera och/eller på annat sätt tillhandahålla bidrag till tjänsterna förstår du helt och hållet och samtycker till att ge oss de rättigheter som beskrivs i Avsnitt 5 ovan. Du tillåter också andra användare att få tillgång till, visa, visa, lagra och reproducera sådana bidrag för personligt bruk. Du bekräftar att i den mån du inkluderar personligt identifierbar information i dina bidrag kan vi återpublicera sådan information. Sveaverken förbehåller sig dessutom rätten att ändra och redigera alla bidrag eller vägra att acceptera, publicera, visa eller överföra alla bidrag efter eget gottfinnande.

2. Även om Sveaverken inte har någon skyldighet att övervaka insändningarna, bekräftar och godkänner du att vi kan göra ett eller alla följande: (i) övervaka insändningarna, (ii) ändra, redigera eller ta bort insändningar helt eller delvis, eller (iii) avslöja insändningar. De inlägg som läggs ut på webbplatsen av användare innebär inte att Sveaverken godkänner eller stöder sådana inlägg. Sveaverken är inte ansvarig för, och avsäger sig härmed allt ansvar som kan uppstå på grund av inlämnade bidrag.

3. Du samtycker till att du är ansvarig för din egen användning av tjänsterna, för alla inlägg som du gör och för alla konsekvenser av dessa. Du samtycker till att du kommer att använda tjänsterna i enlighet med alla tillämpliga lokala, delstatliga, nationella och internationella lagar, regler och bestämmelser, inklusive alla lagar som rör överföring av tekniska data som exporteras från ditt hemland. För att tillhandahålla ett forum där idéer kan utbytas i en produktiv och säker miljö samtycker du till att INTE:

        Lägga ut privat information eller på annat sätt samla in, samla in eller avslöja information om en annan person utan dennes uttryckliga skriftliga samtycke;

        Lägga upp innehåll på webbplatsen som är olagligt, rasistiskt, hatiskt, ärekränkande, förtalande, obscent eller som avsiktligt diskriminerar eller trakasserar vissa individer eller grupper;

        Lägga upp innehåll på webbplatsen som kränker tredjeparts immateriella rättigheter eller andra rättigheter;

        Använda tjänsterna för olagliga ändamål eller överföra eller på annat sätt göra tillgängligt i samband med tjänsterna material som skulle kunna ge upphov till straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar;

        Använda tjänsterna för reklam, kedjebrev, skräppost, enkätundersökningar, skräppost eller uppmaningar;

        Utge dig för att vara en person eller enhet, inklusive anställda på Sveaverken, eller falskt uppge eller på annat sätt missuppfatta din tillhörighet till en person eller enhet;

        Antyda att Sveaverken stöder något av dina uttalanden eller ståndpunkter;

        Vidta någon åtgärd som innebär en orimlig belastning på servern;

        Använda någon anordning, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa den korrekta driften av tjänsterna eller någon aktivitet som utförs på tjänsterna;

        Försöka dechiffrera, dekompilera, disassemblera eller reverse-engineera någon av de programvaror som ingår i eller utgör tjänsterna; och/eller

Ta bort eller ändra material som lagts upp av någon annan person eller enhet.

 

Ansvarsfriskrivning för innehåll och garantier

1. 1. Garantin för produkten anges i den begränsade garantin som finns tillgänglig på sidan Policy för efterförsäljning.

2. Sveaverken, DESS ANKNUTNA FÖRETAG, DERAS ANSVARIGA, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE (GEMENSAMT KALLADE Sveaverken-PARTERNA) LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER FRAMSTÄLLNINGAR AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM INNEHÅLLET OCH TJÄNSTERNA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DERAS FUNKTION, NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET, AKTUALITET ELLER TILLFÖRLITLIGHET. Sveaverken PARTERNA GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA FUNGERAR FRI FRÅN FEL, ÄR OÖVERGÄNGLIGA ELLER TILLGÄNGLIGA TILLGÄNGLIGHETER ÖVERALLT ELLER FRÅN EN VÄRLIG PLATS, ELLER ATT TJÄNSTERNA, DERAS SERVER ELLER INNEHÅLLET ÄR FRI FRÅN DATORVIRUS ELLER LIKnande FÖRSÖRJNING ELLER ÖVERGÄNGLIGA DESTRUKTIVA FUNKTIONER. OM DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET FÖRORSAKAR BEHOVET AV SERVICERING ELLER ERSÄTTNING AV UTRUSTNINGAR ELLER DATA, SKA INGEN AV Sveaverkens PARTER ANSVARIGAS FÖR DE HÄR KOSTNADERNA. TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. Sveaverken-PARTERNA FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIERNA OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, ATT TREDJEPARTS RÄTTIGHETER INTE ÅSIDOSÄTTS OCH ATT WEBBPLATSEN ÄR LÄMPLIG FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

3. Innehållet i Tjänsterna Presenteras i sammandrag och är endast avsett att användas i informationssyfte. Uppgifter, mätningar och annat innehåll som tillhandahålls via tjänsterna tillhandahålls utan någon garanti för exakthet och bör inte användas som en källa för att fatta beslut.

 

Begränsning av Ansvar

1. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON AV Sveaverken-PARTERNA VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, STRAFFSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD DATA ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA OCH DERAS INNEHÅLL, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR GRUNDAR SIG PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADESTÅNDSSKYLDIGHET (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM NÅGON AV Sveaverken-PARTERNA HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. Sveaverken-PARTERNA SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SANNINGEN, NOGGRANNHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I INNEHÅLLET OCH TJÄNSTERNA, ELLER ANNAN INFORMATION SOM FÖRMEDLAS TILL ANVÄNDAREN, ELLER FÖR FEL, MISSTAG ELLER UTELÄMNANDEN I DESSA, ELLER FÖR FÖRSENINGAR ELLER AVBROTT I DATA- ELLER INFORMATIONSFLÖDET, OAVSETT ORSAK. DU SAMTYCKER TILL ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA OCH DERAS INNEHÅLL PÅ EGEN RISK. Sveaverken-PARTENS SAMLADE ANSVAR, INDIVIDUELLT ELLER KOLLEKTIVT, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA (OBEROENDE AV FORMEN FÖR TALAN ELLER ANSPRÅK, T.EX. AVTAL, GARANTI, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG TEORI). ÄR BEGRÄNSAD TILL 5 DOLLAR.

2. I vissa länder tillåter inte tillämplig lag vissa av ovanstående begränsningar eller undantag, och i så fall kanske de inte gäller för dig. I SÅDANA LÄNDER SKA Sveaverken-PARTERNAS ANSVAR BEGRÄNSAS I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.


Skadestånd till Sveaverken

På enkel begäran av oss samtycker du till att försvara, gottgöra och skydda Sveaverken från och mot alla förluster, skulder, skador och kostnader, inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska och bokföringsmässiga kostnader, som uppstår eller är en följd av alla anspråk, åtgärder eller krav som är relaterade till (i) din användning eller missbruk av tjänsterna, inklusive UGC, (ii) ditt brott mot dessa användningsvillkor eller (iii) brott mot immateriella rättigheter eller andra rättigheter för tredjeparts eller tillämplig lag i samband med användningen av tjänsterna. Sveaverken ska meddela dig om alla sådana krav, stämningar eller förfaranden. Sveaverken förbehåller sig rätten att överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som är föremål för gottgörelse enligt detta avsnitt. I sådana fall samtycker du till att samarbeta med alla rimliga förfrågningar som hjälper Sveaverken att försvara sig i sådana frågor.

 

Uppsägning av Tjänsterna

1. Dessa användarvillkor fortsätter att gälla tills de sägs upp av dig eller Sveaverken enligt vad som anges nedan.

2. Om du vill säga upp ditt juridiska avtal med Sveaverken kan du göra det genom att (a) när som helst meddela Sveaverken på följande adress [Sveaverken Svea Agri AB Kistagången 20b, 164 40 Kista, Sverige.] eller via e-post [service@sveaverken.com] och (b) avsluta dina konton för de Tjänster som du använder.

3.  När som helst kan Sveaverken säga upp sitt juridiska avtal med dig om:

        Du har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor (eller har agerat på ett sätt som tydligt visar att du inte har för avsikt att följa eller inte kan följa bestämmelserna i användarvillkoren), eller

        Sveaverken är skyldig att göra det enligt lag (till exempel om tillhandahållandet av tjänsterna till dig är eller blir olagligt); eller

        Förhållandet mellan Sveaverken och den partner med vilken Sveaverken erbjöd dig tjänsterna har avslutats eller partnern har beslutat att inte längre erbjuda tjänsterna, eller

        Sveaverken övergår till att inte längre tillhandahålla tjänsterna till användare i det land där du är bosatt eller varifrån du använder tjänsterna, till exempel om Sveaverken anser att en tjänst inte längre är kommersiellt gångbar.

4. Du förstår och godkänner att en del av ditt användargenererade innehåll ("UGC"), t.ex. det som visas utanför din profil, i någon del av webbplatsen eller på sociala plattformar, kan fortsätta att visas på webbplatsen eller på andra sociala plattformar även efter att ditt UGC har tagits bort från webbplatsen eller ditt konto har avslutats.

5. Avsnitt 3 (Användning av Tjänsterna), 7 (Ansvarsfriskrivning för innehåll och garantier), 8 (Begränsning av Ansvar), 9 (Skadestånd till Sveaverken), 10 (Uppsägning av tjänsterna), 14 (Gällande lag) och 15 (Åtskillnad) ska fortsätta att gälla även efter uppsägningen av dessa Användarvillkor.


Exportrestriktioner

Du måste följa alla inhemska och internationella exportlagar och bestämmelser som kan gälla för programvara eller annat material som erhålls från denna webbplats.


Ändring och Uppsägning

Dessa användarvillkor gäller tills de ändras eller sägs upp av Sveaverken. Sveaverken kan ändra dessa Användarvillkor från tid till annan och de nya Användarvillkoren träder i kraft när de publiceras. Sveaverken kan också när som helst säga upp dessa Användarvillkor utan att meddela dig detta. I händelse av uppsägning har du inte längre rätt att få tillgång till webbplatsen och de begränsningar som du åläggs med avseende på material som laddas ner från webbplatsen, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar samt exportrestriktioner som anges i detta avtal ska fortsätta att gälla.

 

Språk

Dessa användarvillkor är endast effektiva i sin engelska version och alla översättningar av dessa användarvillkor tillhandahålls endast för information och bekvämlighet. Om dessa användarvillkor översätts till något annat språk än engelska ska den engelska versionen i alla avseenden styra och gälla vid eventuella skillnader eller diskrepanser.


Tillämplig Lag

Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i det land där tjänsteleverantören är registrerad, utan att några principer om lagkonflikter tillämpas.

 

Upphävbarhet

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses kunna avskiljas från detta avtal och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

Rubrikerna för alla villkor i detta avtal är endast avsedda för att underlätta läsningen, utan några rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter.


Effektiv (Datum): 1 Oktober 2022