Kundtjänst policy för partner

 1. Period för tillämpning av policy

Kundtjänstpolicy för perioden (nedan kallad "policyn") för F100 Auto Steer System ("produkten") från SVEA (HK) Limited. ("företaget") ska tillämpas från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022.


2. Innehållet i policy

Kapitel I. Garantipolicy

 1. Garantiperiod

Om kvalitetsproblem uppstår på grund av icke-mänsklig skada under garantiperioden ska produkten ersättas kostnadsfritt. Om kvalitetsproblem uppstår till följd av mänsklig skada eller efter garantiperioden ska produkten ersättas på kompensationsbas enligt prislistan för delar med "trippelgaranti".

Detaljerna för perioden för "eftermarknad och underhåll" för F100 Auto Steer System är följande:
"Eftermarknads- och underhållsperiod" för F100 Auto Steer System: 2 år för huvuddelar (Kontrollterminal, Elektrisk styrning Hjulmontering, GNSS-mottagare), 1 år för kompletta maskiner.


2. Garantiperiod som räknas

Garantiperioden ska räknas från fabriksdatumet: 2 år för huvuddelar och 1 år för kompletta maskiner. Denna garantiperiod gäller endast agenter, men inte andra sekundära agenter eller slutanvändare. Garantiperioden för andra sekundära agenter eller slutanvändare bör diskuteras separat.


3. Metod för garanti

3.1 Om något prestandafel som anges i listan för prestandafel uppträder inom 7 dagar efter att varorna anlänt till den inhemska hamn som agenten utsett, kan retur & utbyte eller gratis reparationstjänst väljas efter testning och bekräftelse av ett Sveaverken-auktoriserat servicecenter.

3.2 Om något av de prestandafel som anges i listan för prestandafel uppträder mellan dag 8 och 15 sedan varorna anlände till den inhemska hamn som utsetts av agenten, kan retur & byte eller gratis reparationstjänst väljas efter testning och bekräftelse av ett Sveaverken-auktoriserat servicecenter.

3.3 Om ett prestandafel som anges i prestandafel-listan inträffar inom garantiperioden under normala användningsförhållanden, ska gratis garantiservice tillhandahållas av Sveaverken.

Listan för prestandafel är följande:


Prestandafel Anmärkningar


Sveaverken F100 Auto Steer System

Kan inte starta upp
Vid nätverksproblem bör du först kontakta nätverksoperatören
Onormal avstängning
Onormal motorstyrning
Onormal arbetsväg


4. Situationer som inte omfattas av den fria garantin

4.1 Den icke-fungera delen av huvuddelen och reservdelarna har redan överskridit garantiperioden.

4.2 Skador orsakade av naturkatastrofer (översvämning, brand, jordbävning, åsknedslag, tyfon etc.), force majeure såsom katastrofer relaterade till djur, husdjur och insekter eller mänskliga fel under drift (intrång av främmande ämnen eller flytande substans, repor, intensiv strålning etc.).

4.3 Montering & demontering och reparation av sig själv; produkt som testas eller repareras av en tjänsteleverantör utan Sveaverkens godkännande; eller enskild del av produkt som skickas till en Sveaverken-auktoriserad tjänsteleverantör för reparation utan Sveaverkens rådgivning.

4.4 Fel och skador orsakade av modifiering och ändring av produktspecifikationer av en själv och installation, tillägg och utökning av delar som inte säljs, auktoriserats eller godkänts av Sveaverken.

4.5 Produktens garantiidentifiering är sönderriven eller skadad så att den inte går att känna igen; garantikortet är utplånat eller oförenligt med produkten; streckkoden eller serienumret på produktdelen är sönderriven eller skadad.

4.6 Problem eller fel på grund av att produkten inte används på det sätt som anges i manualen, felaktig manuell användning eller annan felaktig användning.

4.7 Inget av de fel som anges i listan över prestandafel har inträffat.


Kapitel II. Avgiftsstandard för betalda tjänster

1. Betalda tjänster

1.1 Sveaverken betalda tjänster avser de tjänster som tillhandahålls på kompensationsbas till användare utöver garantiperiod eller omfattningen av delar när eftermarknadsfrågor inte kan lösas av agenter. De specifika betalda tjänsterna omfattar felsökning och reparation av hårdvara samt felsökning och installation av programvara.

1.2 Sammansättning av avgifter för betalda tjänster:

Betalda serviceavgifter omfattar: arbetskostnader, materialkostnader för reservdelar och transportkostnader.

Betald serviceavgift = arbetskostnad + materialkostnad för reservdelar + transportkostnad.

Arbetskostnad: arbetskostnad för tekniker som tillhandahåller reparations- och underhållstjänster.

Materialkostnad för reservdelar: materialkostnad för att ersätta delar, enheter, förbrukningsvaror för underhåll osv.


2. Avgiftsstandard för manuell service

Manuell Service ska prissättas utifrån en övergripande hänsyn till faktorer, inklusive svårigheter att implementera olika typer av tjänster, krav på teknisk kapacitetsgrad, servicetimmar och restid.


3. Standard för debitering av materialkostnader för reservdelar

Sveaverken ska separat debitera materialkostnaden för reservdelar och det faktiska priset ska fastställas av Sveaverkens auktoriserade servicecenter.


Kapitel III. Kompletterande bestämmelser

1. Villkor för policy

Denna kundtjänstpolicy för partners kommer att implementeras från [1 januari 2022] till och med [31 december 2022]. Frågor som inte omfattas av denna policy ska hanteras i enlighet med relevanta lagar, förordningar och leverantörens företagsbestämmelser.

2. Förklaring

Denna kundservicepolicy för partners förklaras av Sveaverkens avdelning för utlandsförsäljning.


SVEA (HK) Limited
1 januari 2022